ALLAH VE DİN


"ALLAH" VE "DİN" NE DEĞİLDİR?

Allah, Tanrı’nın özel adı değildir.

Allah, yalnızca Arapça bilen bir varlık değildir.

Allah, yalnızca Muhammed’in tanrısı değildir.

Allah, cezalandırma hastası bir varlık değildir.

Allah, kendine taptırma meraklısı bir varlık değildir.

Allah, dünyadaki kötülüğün sebebi değildir.

Allah, zarar veren değildir.


Din, aklını kullanmayı ve hayatı sorgulamayı yasaklayan kurallar bütünü veya dayatılmış zorunlu görevler değildir.

Din, tapınmak değildir.

Din, Tanrı ile peygamber arasında bir şirket değildir.

Din, Arapça sözleri ezberlemek veya anlamadan okumak değildir.

Din, kuruma veya tarikata bağlı olmak değildir.


ALLAH/TANRI 

Allah; Var Olan Tek Tanrı’nın Arapça karşılığıdır. “El” ve “ilah” kelimelerinin birleşiminden türemiştir. 

EL: Arapça belirtme ön takısı (İngilizcedeki “THE”)

İLAH: Tanrı

Kuran Arapça olduğu için, kabul ettiği tanrıyı “Allah” olarak niteler. Örneğin; İbranice yazılmış Tevrat ve İncil’de “Yehova” ve “Elohim” isimleri kullanılır. Tanrı’yı niteleyebilecek yüzlerce kelime vardır…

“Ne Tanrısı, ne Yehovası kardeşim?! Allah diyeceksin, ALLAH!” diye ısrar edene cevabı Tanrı vermiştir. 

17:110  De ki: ”İster Allah/Tanrı diye çağırın, ister Rahman/Esirgeyen diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız, tüm güzel isimler O'nundur.”

Tanrı, varoluşun kaynağıdır (6:1, 30:27, 57:3, 85:13). Evren(ler)in ve iç(ler)indeki sistemin sahibidir (3:109, 4:126, 16:52, 64:1). Adaletli olan; herkese ektiğini biçtirendir (17:13). Erdemlileri ve iyiye yönelenleri sürekli affeden ve seven (42:30, 19:96), zalimlere ve kötülere cezalarını veren/verecek olandır (10:52, 29:54, 43:74). En çok övgüyü ve teşekkürü hak eden O’dur (1:2, 2:152, 27:59, 31:14, 34:1, 37:182).

Tanrı’ya kul olmak/hizmet etmek; iyiye hizmet etmektir. Tanrı’dan korkmak; erdemsizlikten, ahlaksızlıktan, hak yemekten, kötülük yapmaktan korkmaktır. Yani; Gerçek, Adil, Seven, Bağışlayan ve Bilge olan Tanrı ile çelişmekten korkmaktır![1] 


DİN/YASA 

Arapçada “dyn/din”, Türkçede “yargı/sistem/yasa/adet” anlamlarına gelir. Yani din; evren(ler)in yasasıdır, işleyen sistemdir. “İlk din” veya “son din” diye bir şey yoktur. Yasanın (tek bir dinin), zamana göre gelmiş mesajları vardır. 

5:46 Kendinden önceki kitapları doğrulayan, onların yerine geçen bu kitabı, gerçekleri kapsayıcı olarak sana indirdik. Tanrı’nın sana indirdiğiyle aralarında hüküm ver. Sana gelen gerçekleri bırakıp onların hevesine uyma. Her biriniz için bir yasa ve yöntem belirledik. Tanrı dileseydi hepinizi bir tek toplum yapardı. Ancak, size verdikleriyle sizleri sınıyor. İyilikte yarışın. Hepinizin dönüşü Tanrı’yadır. Ayrılığa düştüğünüz konuları size bildirecek.

68:52 Halbuki o, tüm evrene bir mesajdır.

İSLAM 

İslam” kelimesi özel bir isim değildir. “Slm” kökünden türemiştir ve “teslim/barış” anlamlarına gelir. Bu yasayı kabul edenler ise “müslüman/teslim olan/barışçı” olarak tanımlanır. 

3:19  Tanrı katında din islam/barış/teslimiyettir.

5:3 …ve size din olarak islam/barış/teslimiyeti beğendim.  

22:78  Ve Tanrı uğrunda gereken çaba ve gayreti gösteriniz. O'dur sizi seçen. O, babanız İbrahim'in yolu olan bu dini, sizin için güç ve ağır kılmadı. Elçinin size tanık olması, sizin de halka tanık olmanız için, sizi, daha önce de şimdi de müslümanlar/teslim olanlar/barışçılar olarak adlandıran O'dur. Salatı gözetin, zekâtı verin ve Tanrı’ya sarılın; sahibiniz O'dur. Ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır! 

Tanrı’ya teslim olanların uyduğu paradigma olan bu yasa; pozitifin, erdemin, iyinin üstün olduğunu bildirmiştir (2:112, 2:195, 5:56, 16:97, 29:69). Yasa evrenseldir; evrendeki her tanecik Tanrı’nın yasalarına bağlıdır/teslim olmuştur (3:83). Atomu oluşturan proton-elektron-nötronlardan tutun da bunları oluşturan atom altı parçacıklara kadar her şey, belli yasalar için hareket etmektedir.

Yasanın insanlığa bildirilen mesajları, evrenin planını anlatır ve yaşama rehber olur. Büyük bir ayrılma/patlama ile oluşmuş ve genişlemeye başlamış evren(ler)imiz (21:30, 51:47), bir gün çökecek ve bu çöküş yeni evren(ler)in başlamasına sebep olacaktır (21:104, 29:20). Mevcut evren(lerin) içinde oluşmuş her şey, yeni yaratılışın bir parçası olacaktır (6:38). Yaşamında pozitifi/barışı/erdemi/sevgiyi/iyiliği yaşamış olanlar, ebedi huzuru yaşamak için üç boyut ötesi bahçe(ler)e/gezegen(ler)e gideceklerdir (28:83, 57:21, 19:61). Bencilliği, ihtirası, egoyu, ahlaksızlığı, kötülüğü esas alanlar ise ebedi pişmanlık deliğine (10:52)…

Bu yasa insanlık için;

  • Barışı, erdemi ve gerçekliği esas alır (4:90, 8:61, 41:34, 42:40, 49:9, 60:8-9).
  • İyi, adaletli ve ahlaklı olmayı savunur (4:58, 4:148, 5:8, 6:152, 14:24-26, 16:90, 24:30-31, 42:37, 42:42, 49:11, 68:4).
  • Kişiye değer verir (5:32); kadın ve erkeğin eşitliğini savunur (3:195, 4:124).
  • Irkları birleştirici (49:13), ulusları barıştırıcıdır (2:62, 2:135-136).
  • Toplumsal işlerin yürütülmesinde dayanışmayı gerekli görür (42:38).
  •  Paylaşımı ve servet dağılımını teşvik eder (3:92, 3:134, 16:71, 57:7, 59:7, 65:7).
  • Doğa ve çevre ile uyum içinde olmamızı ister (55:10, 30:41).
  • Aracılığı ve ruhbanlığı tanımaz (2:48, 9:31-34).
  • Öğrenmede yöntem olarak akıl ve deneyi kullanır; zaten akılsız nakilcilik şeytanın tuzağıdır (17:36, 21:10, 2:170).
  • Yasanın son mesajı Kuran; Tanrısal olduğunu delillendiren, korunmuş ve kodlanmış bir kitaptır (2:23, 15:9, 74:30, 85:22) [2].

Din; sorgulamamak, dayatılanları kabullenmek, örtünmek veya Arapça dualar okumak değildir. Din, aklını kullanmayı ve hayatı sorgulamayı yasaklamaz; tam tersine özgürlüğü (2:256) ve kuşkucu olmayı savunur (21:10). Canlılığı, evreni, kendini, hayatı; her şeyi sorgulamaya teşvik eder (29:19, 29:20, 30:9, 86:5, 88:19, 88:18, 88:20, 88:17). 

Delilsiz reddetmekle, delilsiz kabul etmenin pek farkı yoktur. Okumadığı bir kitaba inandığını söyleyenle, okumadığı bir kitabı inkâr edenin de pek farkı yoktur. İnsan, sorgulama yapmalıdır (17:36). Mesajı alan elçiler bile rasyonel sorgulamalar yapmış, şüphe edip sorular sormuşlardır! 

Tanrı ile konuşan Musa, Tanrı’yı görmek de istemiştir. 

7:143  Musa, belirlenen vakitte bize gelince ve Efendisi kendisiyle konuşunca, “Efendim, bana görün de sana bakayım” dedi…

İbrahim, ölülerin dirileceğine inanmak için delil istemiştir.

2:260  İbrahim, “Efendim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Tanrı “Yoksa onaylamıyor musun?” dedi. “Elbette; ancak kalbimi güçlendirmesi için” dedi…

Muhammed, kendisine aktarılan vahiylerden şüphe etmiştir.

10:94  Sana indirdiğimiz hakkında bir kuşkun varsa, kitabı önceden okumuş olanlara sor. Sana Efendinden gerçek gelmiş bulunuyor. Şüphecilerden olma.

2:147  Bu, Efendinden gelen gerçektir; artık kuşkulanma.

7:2  Bu, sana indirilen bir kitaptır. Onunla uyarman ve gerçeği onaylayanlara öğüt vermen konusunda göğsünde bir kuşku ve sıkıntı olmasın.

Yani bu din, bir takım ritüellerden ibaret dogmalar bütünü değildir. Tam tersine hayatı öğretir; özgürlüğe, akletmeye ve delil üzerine inanıp yaşamaya çağırır. 

16:44  Sana bu mesajı indirdik ki, kendilerine indirileni halka bildiresin ve onlar da düşünsünler

17:36  Bilmediğin bir şeye inanıp ardına düşme, çünkü işitme, görme duyusu ve beyin, hepsi ondan sorumludur. 

51:20-21  Yeryüzünde işaretler vardır görürcesine bilenler için. Kendi içinizde de… Görmez misiniz? 

2:44 …Aklınızı kullanmaz mısınız? 

2:242 …Düşünesiniz diye Tanrı ayetlerini böyle açıklar. 

3:65 …Aklınızı kullanmaz mısınız? 

3:118 …Size ayetleri açıkladık; düşünürseniz

6:32 …Hala aklınızı işletmeyecek misiniz? 

7:196 …Hala aklınızı işletmeyecek misiniz? 

11:51 …Aklınızı kullanmıyor musunuz? 

16:17 …Düşünmez misiniz? 

21:10  Size, size olan mesajı içeren bir kitabı indirmiş bulunuyoruz. Aklınızı kullanmaz mısınız? 

21:67 …Aklınızı kullanmaz mısınız? 

23:80 …Aklınızı kullanmaz mısınız? 

28:60 …Hala aklınızı işletmeyecek misiniz? 

36:62 …Hiç aklınızı kullanmaz mıydınız? 

37:138 …Aklınızı kullanmaz mısınız? 

41:52-53  De ki: “Ya o Tanrı’dan ise ve siz de onu yalanlamış iseniz? Buna karşı kesin bir tavır alandan daha sapık kim olabilir?” Onun gerçek olduğu onlara apaçık oluncaya kadar onlara, ufuklarda ve kendi içlerinde işaretlerimizi/delillerimizi göstereceğiz. Efendinin her şeye tanık olması yetmez mi? 

57:17 …Düşünesiniz diye size ayetleri böyle açıklıyoruz.

SON MESAJ: KURAN 

Kuran; Tanrı tarafından görevlendirilmiş dünya dışı bir varlığın, bir insana (Muhammed’e) ilettiği mesajlardır (26:193). 

Kuran’ı okumak, zihni yeniden inşa eder. Kuran, evrenin yasasını ve varoluşun amacını açıklar; “NEDEN VE NİÇİN?” sorusunu soranlara rehber olur. 

Yasanın son mesajı olan Kuran; tanrısal, benzersiz, uydurulmamış, gerçek, korunmuş, ayırt edici bir mesaj olarak sunulmuştur. 

32:2  Bu kitabın indirilişi, hiç kuşkusuz, evrenlerin Efendisi tarafındandır

17:88  De ki: "Tüm insanlar ve cinler bu Kuran'ın bir benzerini oluşturmak amacıyla toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar bile onun bir benzerini oluşturamazlar.

2:23  Kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, buna benzer bir sure getirin. Tanrı’dan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın, doğru sözlü iseniz. 

86:13  Bu, ayırdedici bir sözdür. 

Kuran’daki bu “meydan okumalar”, kitabın göreceli bir ölçütü olan edebi yönünü değil; evrensel/nesnel ve rasyonel sonuçlar veren matematiksel yönünü savunur.

4:82 Kuran'ı incelemiyorlar mı? Tanrı’dan başkasının olsaydı onda birçok çelişki bulacaklardı

85:21-22  Gerçekten, o şanlı bir Kuran'dır. Korunmuş bir analevhadadır.

74:30 ayetinde işaret edilen matematiksel sistem, 1974 yılında Reşad Halife tarafından ortaya çıkarılmıştır. Kitabın -insan üstü- matematiksel harmonisi, tanrısal olduğunun en büyük delillerindendir. 

74:30 Üzerinde on dokuz vardır. 

74:35-36 Bu büyüklerden birisidir. Halklara bir uyarıdır. 

Merak, sorgulama cesareti ve temiz niyet seni GERÇEĞE götürür. Şüphesiz aydınlanma Tanrı’dandır. Ve Tanrı, dilediğini/dileyeni/hak edeni aydınlatır. 

7:52  Bilgiyle detaylandırdığımız, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitabı onlara getirdik. 

29:69  Uğrumuzda çaba gösterenleri yollarımıza ileteceğiz. Tanrı hiç kuşkusuz iyilik edenlerle beraberdir.

28:56 …Dilediğini doğruya ileten sadece Tanrı'dır. Doğruya ulaşmayı hak edenleri en iyi bilen de O'dur

NOT: 19 sistemini incelemek için “Kuran’ın Koruma Sistemi: 19” adlı konuyu okuyabilir veya www.19sistemi.com adresine bakabilirsiniz.  


Sorumluluk Reddi
Kesin olanı, gerçeği, en iyi Tanrı bilir.
Bu makalede okuduklarınızı süzgecinizden geçirmeden kabul etmemelisiniz.
Lütfen sitenin manifestosunu okuyunuz.


ALINTILAR

[1] https://www.facebook.com/19.org/


Son Güncellenme: 20.09.2019
[PDF OLARAK OKU/İNDİR]