ESKİ KİTAPLAR TAHRİF EDİLDİ Mİ?


TEVRAT: İbranice adı Torah’tır; kanun, talimat, öğretim anlamlarına gelir. Musa’ya vahyedilmiştir. Eski Ahit’in ilk 5 bölümünün Tevrat olduğu söylenir (Başlangıç, Çıkış, Levioğulları, Sayılar, Tekrar).

ZEBUR: Zebur bir kitap adı değildir. Kelime anlamıyla bilgili sayfalar, yazılar gibi anlamlara gelir. Davut’a verilmiştir.  Eski Ahit’in içinde peş peşe gelen 5 bölümün Zebur olduğu söylenir (Eyüp, Mezmurlar, Özdeyişler, Vaiz, Ezgiler Ezgisi).

İNCİL: İncil kelimesi, Eski Kilise Habeşçesinde “wangil” veya Aramice ve Süryanicedeki “engiliyun” veya Antik Yunancadaki “euangēlion” (ευαγγηλιον) kelimesinden Arapçaya geçtiği düşünülür. Dört müjde/gopsel anlamına gelir. Yeni Ahit’in ilk dört bölümünün İncil olduğu söylenir (Matta, Markos, Luka, Yuhanna).

DİĞELERİ:

Eski Antlaşma’da Tevrat ve Zebur hariç; “Tarihi Kitaplar” adı altında 12, “Büyük Peygamberler” adı altında 5, “Küçük Peygamberler” adı altında 12 bölüm vardır. Yeni Antlaşma’da ise İncil hariç; “Pavlus'un Mektupları” adı altında 13, “Genel Mektuplar” adı altında 8, “Tarihsel” adı altında 1, “Vahiy” adı altında da 1 adet olmak üzere bölümler vardır.Yani günümüze gelen Eski Ahit & Yeni Ahit’in birleşimi olan Kitab-ı Mukaddes’te peygamberlere vahyedilmemiş veya onlar tarafından yazılmamış kısımlar bulunmaktadır.

Dahası “İsa’ya zaten kitap verilmedi, kelime anlamıyla müjde verildi, o da bunu duyurdu”, "yok şu elçiydi bu değildi", "yok kitap hiç yoktu aslında böyleydi" gibi tartışmalar da vardır.

Biz bu tartışmalara girmeye gerek duymuyoruz. Çünkü bu yazıların, samimi ve tanrısal olduklarını; öyle olsalar bile günümüze değiştirilmemiş şekilde gelip-gelmediklerini anlamak için Kuran’a bakmalıyız.


KURAN NE DİYOR?

Kuran sayesinde yapabileceğimiz başlıca tespitler şunlardır:

(1) Muhammed peygamber Kuran’ı aktardığı süreçte Tevrat’ın tahrifata uğramamış hali mevcutmuş ancak halktan gizleniyormuş:

62:5 Kendilerine Tevrat verilip de onun gereğini yerine getirmeyenlerin örneği, kitaplar taşıyan eşeğin durumuna benzer. TANRI’nın ayetlerini yalanlayan topluluğun durumu ne kötüdür. TANRI zalim toplumu doğruya ulaştırmaz.

6:91 Siz o Kitap'ı birtakım parşömenler yapıp ortaya sürüyorsunuz ancak birçoğunu da saklıyorsunuz.
(2) Kitap ehlinin çoğunluğu kitaplarına uymuyorlarmış ve tefsir yoluyla kelimelerin anlamlarını değiştirmişler:
5:41-43 Ey elçi, ağızlarıyla "Onayladık" dedikleri halde kalpleriyle onaylamayanların inkârcılıktaki gayretleri seni üzmesin. Yahudilerin bir grubu var ki yalana kulak veriyor, seninle hiç karşılaşmamış bir topluluğu dinliyor. Kelimelerin anlamını kaydırıp: "Size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının" diyorlar. Yalana kulak veriyor, yasa dışı yoldan yiyorlar. Sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, istersen yüz çevir. Onlardan yüz çevirdiğin taktirde sana hiçbir zarar veremezler. Hüküm verirsen, aralarında adaletle hüküm ver. TANRI adaletli olanları sever. İçinde TANRI’nın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken nasıl olur da ondan yüz çevirip seni hakem yapıyorlar? Onlar aslında gerçeği onaylamıyor.

2:40 İsrail çocukları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım; yalnız benden korkun! Yanınızdakini (Tevrat) doğrulayıcı olarak indirdiğimi onaylayın. Ona karşı çıkanların ilki olmayın. Ayetlerimi değeri düşük şeylerle değişmeyin; sadece benden çekinin.

3:71 Kitap halkı! Neden doğru ile yanlışı birbirine karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

3:78 Onlardan (Kitap Halkı’ndan) bir kısım kimseler de Kitap'ta olmadığı halde, Kitap'tan sanasınız diye Kitap'ı dillerini eğip bükerek okurlar. Oysa o Kitap'tan değildir…
(3) Kitaptan habersizleri (ümmileri), sanki kitaptanmış gibi bir şeyler yazarak kandırmaya çalışmışlar ve gerçekleri gizlemişler:
2:75-79 Onların sizi onaylayacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki onların bir kısmı, TANRI’nın sözünü işitip kavradıktan sonra, bile bile çarpıtıp tahrif ederlerdi. Onlar, Gerçeği onaylayanlarla karşılaşınca, "Gerçeği onayladık" derler; baş başa kaldıklarında ise "Efendiniz katında size karşı delil olarak kullanmaları için, TANRI’nın size açıkladığını mı onlara anlatıyorsunuz, akletmez misiniz?!" derler. Bilmezler mi ki TANRI gizledikleri ve açıkladıkları her şeyi biliyor? İçlerinde ummiler vardır. Kitabı bilmezler. Kuruntularından başka bir şey bilmezler. Ancak zanda bulunuyorlar. Yazıklar olsun o kimselere ki: Kitabı elleriyle yazıyorlar, sonra da az bir kazanç elde etmek için "Bu TANRI katındandır." diyorlar. Yazıklar olsun onlara, elleriyle yazdıklarından dolayı. Yazıklar olsun onlara, kazandıklarından dolayı.

5:15 Kitap halkı, kitabın gizlediğiniz birçok bölümünü açığa çıkaran ve birçoğunu da yüzünüze vurmayan elçimiz geldi size. TANRI’dan bir ışık ve apaçık bir kitap da geldi size.
Bu tespitleri okuduktan sonra “ee Kuran’ın tahrif edilmediğini nereden bileceğiz?!” diye sorabilirsiniz ve sormakta haksız da değilsiniz.

Kuran, Tanrı tarafından matematiksel bir sistem (19 Sistemi) ile korunmuştur (19sistemi.com). Dolayısıyla, Kitab-ı Mukaddes’te anlatılanlarda bir tahrifat olup olmadığına, Kuran ayetleriyle çelişip çelişmediğine bakarak tespit edebiliriz. Yok, eğer “Kuran tahrif edilmiştir, Kitab-ı Mukaddes günümüze tahrif edilmeden ulaşmıştır” diyenler, Mukaddes için 19 sistemine benzer kanıtlar getirilmelilerdir.


BAŞLAMADAN ÖNCE

Aşağıdaki “Mukaddes Çelişkileri” linkinde okuyacaklarınız, Kuran ile günümüze Kitab-ı Mukaddes olarak gelen kitabın karşılaştırmalarını içermektedir. Bize göre bu kitaplarda bariz tahrifatlar vardır. Lütfen, kendi kararınızı vermek için makaleyi inceleyiniz.

Tespit ettiğimiz çelişkiler için; “hayır öyle değil, yanlış anlamışsın, orada böyle demek istiyor” gibi cevap vermek isteyenler benboyledusunuyorum@allahvedin.com adresine, delillerini Kuran’dan getirerek itiraz etmeleri rica olunur. Tespit edilmemiş çelişkiler için de “bunu da belirtin, burada da bir çelişki var” diyenler de aynı yolu izleyebilirler.
12:76 …Her bilenin üstünde daha iyi bir bilen vardır.

[MUKADDES ÇELİŞKİLER]


Sorumluluk Reddi
Kesin olanı, gerçeği, en iyi Tanrı bilir.
Bu makalede okuduklarınızı süzgecinizden geçirmeden kabul etmemelisiniz.
Lütfen sitenin manifestosunu okuyunuz.


Son Güncellenme: 13.03.2022
[PDF OLARAK OKU/İNDİR]